صفحه1 از8
نتایج 1 تا 50 از کل 359 نتیجه

محصولات

Products

کد ۲۰۰۹ قیمت ۲۸/۰۰۰ تومان

زنانه لب بر / جنس ضخیم ۲.۵ میل / دارای بند بلند دوشی / ۲ خانه ۲ زیپ / رنگبندی / مشکی ـ صورتی ـ کرم ـ سفید / اندازه ۲۷*۲۵ سانت

ست محصولات جنس جدید پوست ماری

زنانه صندوقی قیمت ۲۹/۵۰۰ تومان کد ۱۷۰۸ / دوشی دو زیپ قیمت ۱۶/۵۰۰ تومان کد ۱۷۰۹ / کیف پول ۸ جیب قیمت ۱۲/۵۰۰ تومان کد ۱۷۱۰ / کیف مجلسی قیمت ۱۷/۵۰۰ تومان کد ۱۷۱۱ / محصولات درجه ۱ / سایز بسیار بزرگ / جنس خارجی مرغوب

با محصولات ست (چند تکه)

کد ۱۵۶۳ قیمت ۱۶/۵۰۰ تومان / کد ۱۵۶۲ قیمت ۱۲/۵۰۰ تومان / کیف پول سایز بزرگ و ۸ چند جای مجزا / دوشی ۲ زیپ / با جنس های خارجی اصلی (مارک دار)

با محصولات ست (چند تکه)

با محصولات ست (چند تکه ) / کد ۱۵۵۸ قیمت ۱۶/۵۰۰ تومان / کد ۱۵۵۹ قیمت ۱۲/۵۰۰ تومان / کیف پول سایز بزرگ و ۸ چند جای مجزا / دوشی دو زیپ / با جنس های خارجی اصلی (مارک دار )

با محصولات ست (چند تکه)

با محصولات ست (چند تکه) / کد ۱۵۶۰ قیمت ۱۶/۵۰۰ تومان / کد ۱۵۶۱ قیمت ۱۲/۵۰۰ تومان / کیف پول سایز بزرگ و ۸ چند جای مجزا / دوشی ۲ زیپ / با جنس های خارجی اصلی (مارک دار)

با محصولات ست (چند تکه)

با محصولات ست (چند تکه) / کد ۱۵۶۴ قیمت ۱۶/۵۰۰ تومان / کد ۱۵۶۵ قیمت ۱۲/۵۰۰ تومان / کیف پول سایز بزرگ و ۸ چند جای مجزا / دوشی ۲ زیپ / با جنس های خارجی اصلی (مارک دار)

با محصولات ست (چند تکه)

با محصولات ست (چند تکه) / کد ۱۵۶۶ قیمت ۱۶/۵۰۰ تومان / کد ۱۵۶۷ قیمت ۱۲/۵۰۰ تومان / کد ۱۵۶۸ قیمت ۱۸/۰۰۰ تومان / (کیف پول سایز بزرگ و ۸ چند جای مجزا) / دوشی ۲ زیپ / با جنس های خارجی اصلی (مارک دار)

ست محصولات Tommy

قیمت زنانه صندوقی ۲۹/۵۰۰ تومان کد ۱۵۱۶ / قیمت کیف پول دو زیپ ۱۵/۵۰۰ تومان کد ۱۵۲۸ / محصول درجه ۱ / سایز بسیار بزرگ / جنس خارجی / مدل پر فروش

ست محصولات با جنس LV

قیمت زنانه صندوقی ۲۹/۵۰۰ تومان کد ۱۴۷۶ / قیمت دوشی دو زیپ ۱۶/۰۰۰ تومان کد ۱۵۲۵ / محصول درجه ۱ / سایز بسیار بزرگ / جنس خارجی / مدل پر فروش

ست محصولات با جنس LV

ست محصولات با جنس LV / قیمت زنانه ۲۹/۵۰۰ تومان کد ۱۴۷۷ / قیمت دوشی ۱۶/۰۰۰ تومان کد ۱۵۲۵ / محصول درجه ۱ / سایز بسیار بزرگ / جنس خارجی / مدل پر فروش

ست محصولات با جنس باربری

ست محصولات با جنس باربری / زنانه صندوقی قیمت ۲۹/۵۰۰ تومان کد ۱۴۹۶ / کد ۱۵۲۶ دوشی دو زیپ قیمت ۱۶/۵۰۰ تومان / کیف پول ۸ جیب قیمت ۱۲/۵۰۰ تومان کد ۱۵۷۳ / محصول درجه ۱ / سایز بسیار بزرگ / جنس خارجی / مدل پر فروش

ست محصولات با جنس باربری

قیمت زنانه صندوقی ۲۹/۵۰۰ تومان کد ۱۴۹۶ / قیمت دوشی دو زیپ ۱۶/۰۰۰ تومان کد ۱۵۲۶ / محصول درجه ۱ / سایزبسیار بزرگ / جنس خارجی / مدل پر فروش

ست محصولات با جنس راه راه خارجی

ست محصولات با جنس راه راه خارجی / زنانه صندوقی قیمت ۲۹/۵۰۰ تومان کد ۱۵۷۹ / دوشی دو زیپ قیمت ۱۶/۵۰۰ تومان کد ۱۵۸۰ / کیف پول ۸ جیب قیمت ۱۲/۵۰۰ تومان کد ۱۵۸۱ / کیف زنانه شل ۴ بند ۲۹/۵۰۰ تومان کد ۱۵۷۸ / محصول درجه ۱ / سایز بسیار بزرگ / جنس خارجی / مدل پر فروش

ست محصولات با جنس راه راه خارجی

ست محصولات با جنس راه راه خارجی / زنانه صندوقی قیمت ۲۹/۵۰۰ تومان کد ۱۵۷۵ / دوشی دو زیپ قیمت ۱۶/۵۰۰ تومان کد ۱۵۷۶ / کیف پول ۸ جیب قیمت ۱۲/۵۰۰ تومان کد ۱۵۷۷ / کیف زنانه شل ۴ بند ۲۹/۵۰۰ تومان کد ۱۵۷۴ / محصول درجه ۱ / سایز بسیار بزرگ / جنس خارجی / مدل پر فروش

ست محصولات با جنس راه راه خارجی

ست محصولات با جنس راه راه خارجی / زنانه صندوقی قیمت ۲۹/۵۰۰ تومان کد ۱۵۸۳ / دوشی دو زیپ قیمت ۱۶/۵۰۰ تومان کد ۱۵۸۴ / کیف پول ۸ جیب قیمت ۱۲/۵۰۰ تومان کد ۱۵۸۵ / کیف زنانه شل ۴ بند قیمت ۲۹/۵۰۰ تومان کد ۱۵۸۲ / محصول درجه ۱ / سایز بسیار بزرگ / جنس خارجی / مدل پر فروش

ست محصولات با جنس سنگی

ست محصولات با جنس سنگی / قیمت زنانه ۲۹/۵۰۰ تومان کد ۱۴۷۸ / قیمت دوشی دو زیپ ۱۶/۰۰۰ تومان کد ۱۵۲۹ / محصول درجه ۱ / سایز بسیار بزرگ / جنس خارجی / مدل پر فروش

ست محصولات با جنس لویزویتون

ست محصولات با جنس لویزویتون / زنانه صندوقی قیمت ۲۹/۵۰۰ تومان کد ۱۴۷۶ / دوشی دو زیپ قیمت ۱۶/۵۰۰ تومان کد ۱۵۲۵ / کیف پول ۸ جیب قیمت ۱۲/۵۰۰ تومان کد۱۵۶۹ / محصول درجه ۱ / سایز بسیار بزرگ / جنس خارجی / مدل پر فروش

ست محصولات با جنس لویزویتون

ست محصولات با جنس لویزویتون / زنانه صندوقی قیمت ۲۹/۵۰۰ تومان کد ۱۴۷۷ / دوشی دو زیپ قیمت ۱۶/۵۰۰ تومان کد ۱۵۲۵ / کیف پول ۸ جیب قیت ۱۲/۵۰۰ تومان کد ۱۵۷۲ / محصول درجه ۱ / سایز بسیار بزرگ / جنس خارجی / مدل پر فروش

ست محصولات با جنس لویزویتون

ست محصولات با جنس لویزویتون / زنانه صندوقی قیمت ۲۹/۵۰۰ تومان کد ۱۵۷۱ / دوشی دو زیپ قیمت ۱۶/۵۰۰ تومان کد ۱۵۳۷ / کیف پول ۸ جیب قیمت ۱۲/۵۰۰ تومان کد ۱۵۷۰ / محصول درجه ۱ / سایز بسیار بزرگ / جنس خارجی / مدل پر فروش

ست محصولات جنس جدید باربری

زنانه صندوقی قیمت ۲۹/۵۰۰ توان کد ۱۷۳۴ / کیف پول ۸ جیب قیمت ۱۲/۵۰۰ تومان کد ۱۷۳۵ / کیف مجلسی قیمت ۱۷/۵۰۰ تومان کد ۱۷۳۶ / محصولات درجه ۱ / سایز بسیار بزرگ / جنس خارجی مرغوب

ست محصولات جنس جدید باربری

زنانه صندوقی قیمت ۲۹/۵۰۰ تومان کد ۱۷۳۱ / کیف پول ۸ جیب قیمت ۱۲/۵۰۰ تومان کد ۱۷۳۲ / کیف مجلسی قیمت ۱۷/۵۰۰ تومان کد ۱۷۳۳ / محصولات درجه ۱ / سایز بسیار بزرگ / جنس خارجی مرغوب

ست محصولات جنس جدید راه راه

زنانه صندقی قیمت ۲۹/۵۰۰ تومان کد ۱۷۲۸ / کیف پول ۸ جیب قیمت ۱۲/۵۰۰ تومان کد ۱۷۲۹ / کیف مجلسی قیمت ۱۷/۵۰۰ تومان کد ۱۷۳۰ / محصولات درجه ۱ / سایز بسیار بزرگ / جنس خارجی مرغوب

ست محصولات جنس جدید پوست ماری

زنانه صندوقی قیمت ۲۹/۵۰۰ تومان کد ۱۸۴۳ / دوشی دو زیپ قیمت ۱۶/۵۰۰ تومان کد ۱۸۴۴ / کیف پول ۸ جیب قیمت ۱۲/۵۰۰ تومان کد ۱۸۴۵ / کیف مجلسی قیمت ۱۷/۵۰۰ تومان کد ۱۸۴۶ / محصولات درجه ۱ / سایز بسیار بزرگ / جنس خارجی مرغوب

ست محصولات جنس جدید پوست ماری

زنانه صندوقی قیمت ۲۹/۵۰۰ تومان کد ۱۷۲۴ / دوشی دو زیپ قیمت ۱۶/۵۰۰ تومان کد ۱۷۲۵ / کیف پول ۸ جیب قیمت ۱۲/۵۰۰ تومان کد ۱۷۲۶ / کیف مجلسی قیمت ۱۷/۵۰۰ تومان کد ۱۷۲۷ / کیف جا دسته دار قیمت ۲۸/۰۰۰ تومان کد ۱۸۳۳ / محصولات درجه ۱ / سایز بسیار بزرگ / جنس خارجی مرغوب

ست محصولات جنس جدید پوست ماری

زنانه صندوقی قیمت ۲۹/۵۰۰ تومان کد ۱۸۴۸ / دوشی دو زیپ قیمت ۱۶/۵۰۰ تومان کد ۱۸۴۹ / کیف پول ۸ جیب قیمت ۱۲/۵۰۰ تومان کد ۱۸۵۰ / کیف مجلسی قیمت ۱۷/۵۰۰ تومان کد ۱۸۵۱ / محصولات درجه ۱ / سایز بسیار بزرگ / جنس خارجی مرغوب

ست محصولات جنس جدید پوست ماری

زنانه صندوقی قیمت ۲۹/۵۰۰ تومان کد ۱۷۸۷ / دوشی دو زیپ قیمت ۱۶/۵۰۰ تومان کد ۱۷۸۸ / کیف پول ۸ جیب قیمت ۱۲/۵۰۰ تومان کد ۱۷۸۹ / کیف مجلسی قیمت ۱۷/۵۰۰ تومان کد ۱۷۹۰ / محصولات درجه ۱ / سایز بسیار بزرگ / جنس خارجی مرغوب

ست محصولات جنس جدید پوست ماری

زنانه صندوقی قیمت ۲۹/۵۰۰ تومان کد ۱۷۸۳ / دوشی دو زیپ قیمت ۱۶/۵۰۰ تومان کد ۱۷۸۴ / کیف پول ۸ جیب قیمت ۱۲/۵۰۰ تومان کد ۱۷۸۵ / کیف مجلسی قیمت ۱۷/۵۰۰ تومان کد ۱۷۸۶ /کیف زنانه مقوایی قیمت ۳۲/۰۰۰ تومان کد ۱۸۳۴ / محصولات درجه ۱ / سایز بسیار بزرگ / جنس خارجی مرغوب

ست محصولات جنس جدید پوست ماری

زنانه صندوقی قیمت ۲۹/۵۰۰ تومان کد ۱۷۱۲ / دوشی دو زیپ قیمت ۱۶/۵۰۰ تومان کد ۱۷۱۳ / کیف پول ۸ جیب قیمت ۱۲/۵۰۰ تومان کد ۱۷۱۴ / کیف مجلسی قیمت ۱۷/۵۰۰ تومان کد ۱۷۱۵ / محصولات درجه ۱ / سایز بسیار بزرگ / جنس خارجی مرغوب

ست محصولات جنس جدید پوست ماری

ست محصولات جنس جدید پوست ماری / کیف پول ۸ جیب قیمت ۱۲/۵۰۰ تومان کد ۱۷۴۰ / کیف مجلسی قیمت ۱۷/۵۰۰ تومان کد ۱۷۴۱ / محصولات درجه ۱ / سایز بسیار بزرگ / جنس خارجی مرغوب

ست محصولات سنگی

کیف مجلسی قیمت ۱۷/۵۰۰ تومان کد ۱۹۷۳ / کیف چپ قیمت ۱۶/۵۰۰ تومان کد ۱۹۷۴ / کیف وسط قیمت ۴۰/۰۰۰ تومان کد ۱۹۷۵ / کیف پول قیمت ۱۳/۰۰۰ تومان کد ۱۹۷۶ / جنس ۲.۵ میل سورس خارجی

ست محصولات سنگی

کیف راست قیمت ۳۳/۰۰۰ تومان کد ۱۹۲۹ / کیف چپ قیمت ۲۶/۰۰۰ تومان کد ۱۹۳۰ / جنس خارجی درجه ۱

ست محصولات سنگی

کیف راست قیمت ۳۳/۰۰۰ تومان کد ۱۹۳۱ / کیف چپ قیمت ۲۹/۰۰۰ تومان کد ۱۹۳۲ / کیف وسط قیمت ۲۶/۰۰۰ تومان کد ۱۹۳۳ / جنس خارجی درجه ۱

ست محصولات پوست ماری

کیف مجلسی قیمت ۱۷/۵۰۰ تومان کد ۱۹۷۷ / کیف صندوقی قیمت ۲۹/۵۰۰ تومان کد ۱۹۷۸ / کیف طلقی قیمت ۴۹/۰۰۰ تومان کد ۱۹۷۹ / کیف پول قیمت ۱۳/۰۰۰ تومان کد ۱۹۸۰ / جنس ۲.۵ میل سورس خارجی

ست محصولات پوست ماری

ست محصولات پوست ماری / کیف زنانه قیمت ۳۲/۰۰۰ تومان کد ۱۸۸۶ / دوشی ۲ زیپ قیمت ۱۶/۵۰۰ تومان کد ۱۷۲۵ / کیف مجلسی قیمت ۱۷/۵۰۰ تومان کد ۱۷۲۷ / کیف پول قیمت ۱۳/۰۰۰ تومان کد ۱۷۲۶ / جنس خارجی درجه ۱

ست محصولات پوست ماری

کیف مجلسی قیمت ۱۷/۵۰۰ تومان کد ۱۹۸۱ / کیف صندوقی قیمت ۲۹/۵۰۰ تومان کد ۱۹۸۲ / کیف طلقی قیمت ۴۹/۰۰۰ تومان کد ۱۹۸۳ / کیف پول قیمت ۱۳/۰۰۰ تومان کد ۱۹۸۴ / اول از چپ قیمت ۳۱/۰۰۰ تومان کد ۱۹۸۵ / جنس ۲.۵ میل سورس خارجی

ست محصولات پوست ماری

کیف مجلسی قیمت ۱۷/۵۰۰ تومان کد ۱۹۸۶ / کیف صندوقی قیمت ۲۹/۵۰۰ تومان کد ۱۹۸۷ / کیف استیل قیمت ۴۱/۰۰۰ تومان کد ۱۹۸۸ / کیف پول قیمت ۱۳/۰۰۰ تومان کد ۱۹۸۹ / اول از چپ قیمت ۳۱/۰۰۰ تومان کد ۱۹۹۰ / کیف دوشی قیمت ۱۶/۵۰۰ تومان کد ۱۹۹۱ / جنس ۲.۵ میل سورس خارجی

ست محصولات پوست ماری

زنانه بزرگ قیمت ۳۱/۰۰۰ تومان کد ۱۹۳۴ / کیف مجلسی قیمت ۱۷/۵۰۰ تومان کد ۱۹۳۵ / کیف پول قیمت ۱۲/۵۰۰ تومان کد ۱۹۳۶ / جنس خارجی درجه ۱

ست محصولات پوست ماری

اول از راست قیمت ۳۰/۰۰۰ تومان کد ۱۹۳۷ / دوم از راست قیمت ۳۱/۰۰۰ تومان کد ۱۹۳۸ / کیف وسط قیمت ۳۹/۵۰۰ تومان کد ۱۹۳۹ / دوم از چپ قیمت ۳۱/۰۰۰ تومان کد ۱۹۴۰ / اول از چپ قیمت ۳۱/۰۰۰ تومان کد ۱۹۴۱

مجموعه ست کیف سنگی

مجموعه ست کیف سنگی / کد ۱۵۲۳ قیمت ۲۸/۵۰۰ تومان / کد ۱۴۷۸ قیمت ۲۹/۵۰۰ تومان / کد ۱۵۱۷ قیمت ۲۹/۵۰۰ تومان / کد ۱۵۳۹ قیمت ۱۶/۵۰۰ تومان / کد ۱۵۸۷ قیمت ۱۲/۵۰۰ تومان

کد ۱۲۲۳ قیمت ۲۹/۰۰۰ تومان

کیف زنانه Susen / پارچه جدید خارجی / ۳ جیب بزرگ و مجزا / دارای بند بلند / آستر دار خارجی / اندازه ۳۰*۲۴ سانت

کد ۱۴۴۸ قیمت ۱۳/۰۰۰ تومان

کیف پول جدید POLO / جنس شرانگ خارجی / دارای ۸ جای کارتی / ۴ جای بزرگ مجزا / یک جیب زیپ دار / اندازه ۲۲*۱۲ سانت / ۶ رنگ متنوع / جین های ۶ و ۱۲ تایی

کد ۱۶۰۸ قیمت ۲۹/۰۰۰ تومان

کیف زنانه David jones / دارای بند بلند دستی / جنس کوبا خارجی / ۳ جیب بزرگ مجزا / زنانه سایز بزرگ ++ / اندازه ۳۴*۲۵ سانت

کد ۱۶۱۹

آویز بزرگ کیف / قیمت هر عدد ۲/۲۰۰ تومان (عمده) / فروش بصورت ۱۰ عددی ۲۲/۰۰۰ تومان / آویز خزدار (بزرگ ـ بلند) / جنس (خز) خارجی (موبلند) / اندازه ۶ *۵ سانت / قابل نصب بر روی تمامی کیفها / سفارش سازی به شکل دلخواه شما

کد ۱۸۸۴ قیمت ۳۲/۰۰۰ تومان

ست محصولات پوست ماری / کیف زنانه دور پانچی / سایز بزرگ شماره ۱ / بند دستی بلند / آستردار خارجی / عروسکدار / اندازه ۳۵*۲۸ سانت

کد ۲۰۴۵ قیمت ۳۱/۰۰۰ تومان

کیف زنانه ۳ تیکه Gucci / ( دوشی + آرایشی + کیف زنانه ) / دارای بند دستی بلند / دو جیب بزرگ مجزا / جنس خارجی درجه ۱ / ست محصولات گوچی / اندازه ۴۰*۳۰ سانت

کد ۱۱۰۰ قیمت ۱۵/۰۰۰ تومان

کیف کوله ۳ کاره / کوله فانتزی جدید / (دستی ـ دوشی ـ کوله ) / در ۵ رنگ شاد و بهاره / بند بلند دوشی / آستردار / دو زیپ / مدل ۲۰۱۸ / اندازه ۲۰*۱۹ سانت

کد ۱۱۰۱ قیمت ۲۲/۰۰۰ تومان

کیف کوله فانتزی سایز بزرگ / جنس طرح چرم خارجی / ۲ کاره(کوله ـدستی) در ۷ رنگ متنوع / سه جیب / مدل ۲۰۱۸ / اندازه ۳۶*۳۰ سانت

کد ۱۱۰۳ قیمت ۱۵/۰۰۰ تومان

کیف دوشی لبه کوبا / جنس طرح چرم خارجی / دارای بند بلند / سایز متوسط / در ۵ رنگ / آستردار خارجی / اندازه ۲۲*۱۶ سانت

کد ۱۱۰۵ قیمت ۲۲/۵۰۰ تومان

کوله فانتزی David jones / جنس سافتی خارجی / در ۶ رنگ متنوع و بهاره / آستردار خارجی / سایز بزرگ ++ / اندازه ۳۴*۳۰ سانت

کد ۱۱۱۱ قیمت ۱۷/۵۰۰ تومان

ساک ورزشی Reebok / جنس پارچه ای مرغوب / دارای بند دستی بلند / دارای بند بلند دوشی / دو زیپ جداگانه / سایز بزرگ در ۵ رنگ / اندازه ۵۰*۲۵ سانت

صفحه1 از8

اطلاعات تماس

آدرس دفتر مرکزی جهت خربد حضوری:

تهران ضلع شرق بازار بزرگ ۴۰۰ متر بالاتر از چهارراه سیروس کوچه علیمرادی کوچه برنا کوچه ارجمند انتهای کوچه پلاک ۱۶

تلفن دفتر:۰۲۱۳۳۵۶۲۴۴۵ 

تلفن همراه و تلگرام:۰۹۳۵۳۱۵۳۸۳۸

 آیدی کانال تلگرام تولیدی:

@padidehbag1

 

با ما در ارتباط باشد

کپی رایت © 2019 کیف پدیده